Menu
Winkelwagen

Affiliate voorwaarden

Algemene voorwaarden Affiliate Programma Covee Sports B.V.

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het affiliate-programma van Covee Sports. Gelieve deze overeenkomst zorgvuldig te lezen. Teneinde van het affiliate-programma gebruik te maken, dient u de voorwaarden van deze overeenkomst te aanvaarden. Wanneer u op de knop "Aanmelden" klikt op de affiliate registratie pagina, aanvaardt u deze voorwaarden.

Het is u niet toegestaan van het affiliate-programma gebruik te maken indien u de bepalingen van deze overeenkomst niet aanvaardt. Indien u akkoord gaat met deze voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten met betrekking tot het gestelde in deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en overeenkomsten en die door of in naam van Covee Sports worden uitgevoerd met affiliate. Voor eventuele afwijkingen van deze voorwaarden is een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk.

Artikel 1 - Definities

Wanneer de onderstaande termen in deze voorwaarden worden gebruikt, hebben zij de volgende betekenis:

Covee Sports:
De besloten vennootschap van Covee Sports , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 23031609.

Affiliate:
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de voorwaarden heeft aanvaard en door Covee Sports als affiliate is geaccepteerd.

Affiliate-programma:
Programma dat eigendom is van Covee Sports

Overeenkomst of contract:
De overeenkomst tussen Covee Sports en affiliate die ter zake van het affiliate-programma tot stand komt.

Artikel 2 - Aanmelding en acceptatie

2.1 Iedereen die over een site op internet beschikt kan zich aanmelden als affiliate. Indien de affiliate een natuurlijk persoon is, moet hij minimaal 18 jaar oud zijn. Indien de affiliate de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, moet een ouder toestemming geven voor de inschrijving op het affiliate-programma van Covee Sports.
2.2 Aanmelding als affiliate houdt in dat de affiliate de voorwaarden aanvaardt en deze zal respecteren.

2.3 Om als affiliate deel te kunnen nemen aan het affiliate-programma van Covee Sports dient de affiliate:

het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen;
te bevestigen dat de voorwaarden worden aanvaardt;
te zijn geaccepteerd door Covee Sports.

2.4 Acceptatie als affiliate door Covee Sports vindt plaats door een bevestigings e-mail aan affiliate.

2.5 De affiliate garandeert dat de informatie die aan Covee Sports over zichzelf en zijn website wordt verstrekt, correct en volledig is en dat deze informatie overeenstemt met reële feiten.

2.6 De affiliate moet Covee Sports onmiddellijk in kennis stellen van alle wijzigingen aan de informatie, door de informatie die op de website van Covee Sports over hem wordt verstrekt bij te werken. Indien de affiliate een rechtspersoon is, moet ook het BTW-nummer worden meegedeeld aan Covee Sports.

Artikel 3 - Gebruik

3.1 Het is de affiliate toegestaan om zijn website van links te voorzien naar websites die beschikken over een affiliate-programma, dat bij Covee Sports is geregistreerd.

3.2 De affiliate zal er geen misverstand over laten bestaan dat de producten en/of diensten niet door de affiliate, maar door Covee Sports worden aangeboden.

3.3 De affiliate is gerechtigd om de naam van Covee Sports, en het eventueel verstrekte promotiemateriaal door Covee Sports, uitsluitend ten behoeve van het affiliate-programma op de door Covee Sports aan te geven wijze te gebruiken en daarbij alle aanwijzingen van Covee Sports steeds op te volgen. Voorwaarde is bovendien dat geen wijzigingen worden aangebracht en het gebruik niet misleidend dan wel schadelijk voor Covee Sports zal kunnen zijn.

3.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, zal de affiliate de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van Covee Sports en derden respecteren.

3.5 De affiliate zal de content slechts gebruiken ten behoeve van het affiliate-programma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.

3.6 De producten en/of diensten op de site van Covee Sports kunnen regelmatig wijzigen. De affiliate draagt er te allen tijde zorg voor dat de voorwaarden van de producten en/of diensten die (eventueel) op zijn site staan vermeld en of in zijn bezit zijn ter promotie in overeenstemming zijn met de producten en/of diensten zoals van tijd tot tijd vermeld staan op de site van Covee Sports.

3.7 Affiliates zijn niet toegestaan het aangeleverd materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, of deze voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

Het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud;
Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
Misleiding van derden;
Misbruik maken van de teksten, logo of informatie van Covee Sports.

3.8 Het is onder meer niet toegestaan dat de inhoud van de site van de affiliate:

Illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
Afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van Covee Sports;
Auteursrechten, merkrechten of andere rechten van Covee Sports of enige derde schendt;
Een erotisch, pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
Discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging.
3.9 De affiliate garandeert ofwel dat de rechten op alle informatie en producties op de website van de affiliate eigendom zijn van de affiliate, of dat de eigenaar van de rechten op de informatie en de producties op de website van de affiliate zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend tot de bekendmaking ervan op de website. De affiliate garandeert eveneens dat de informatie en de producties op de website van de affiliate geen afbreuk doen aan de rechten van derden, met inbegrip van de rechten van intellectuele eigendom, en dat die informatie en producties niet op enige manier beledigend, verboden of verdacht zijn.

3.10 De affiliate site dient, wanneer er links worden geplaatst waarbij de affiliate per afgeronde bestelling een commissie ontvangt, Nederlandstalig en openbaar toegankelijk te zijn.

3.11 Indien Covee Sports aangeeft dat de installatie en het gebruik van de link met de affiliate niet gewenst is, is Covee Sports gerechtigd om de link te blokkeren.

3.12 De affiliate, verplicht zich om op aanvraag van Covee Sports om een link te verwijderen, deze binnen twee werkdagen van de affiliate site te verwijderen.

3.13 Elk affiliate-programma kan te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd door Covee Sports. Informatie over de affiliate-programma's zal beschikbaar zijn op de website van Covee Sports (www.covee.nl). De affiliate moet zelf op de hoogte blijven van alle eventuele wijzigingen aan de affiliate-programma's. In het bijzonder wanneer een geregistreerde website zijn affiliate-programma heeft beëindigd of de commissie structuur voor de affiliates heeft veranderd.

3.14 De affiliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens Covee Sports.

3.15 De affiliate mag op geen enkele manier ertoe bijdragen dat kunstmatig verkeer wordt gecreëerd naar de gelinkte websites. De affiliate moet Covee Sports onmiddellijk in kennis stellen van elk bekend of vermoed ongepast of verkeerd gebruik van de links van de affiliate naar de website van Covee Sports en/of een affiliate-programma, op welke manier ook.

3.16 Tenzij Covee Sports hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het affiliate niet toegestaan zijn rechten en/of plichten verbonden aan enig contract of overeenkomst met Covee Sports geheel of gedeeltelijk over te dragen of te verpanden aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Covee Sports. De vereiste goedkeuring hiervoor kan onderhevig zijn aan door Covee Sports opgelegde voorwaarden.

Artikel 4 - Beloning

4.1 De affiliate kan aanspraak maken op een commissie indien:

Producten en/of diensten die een gebruiker op www.baseball.covee.nl heeft aangeschaft en/of heeft aangevraagd, en indien deze door middel van de link via de affiliatesite zijn geregistreerd en hiervoor een vergoeding tegenover staat.
4.2 Betaling aan de affiliate vindt alleen plaats indien Covee Sports de transacties heeft goedgekeurd. Het goedkeuren van de transacties is ter beoordeling van Covee Sports.
De affiliate ontvangt commissie over daadwerkelijk geleverde- en betaalde producten die besteld zijn via Covee’s Baseball webshop. Verkopen via Covee’s Teambuyer- en Wholesale webshop zijn uitgesloten. Voor bestelde-, maar niet-geleverde en/of betaalde producten wordt geen commissie uitgekeerd.

4.3 Indien de gebruiker de dienst of product retourneert en of annuleert kan de affiliate geen aanspraak maken op de betreffende commissie. De affiliate ontvangt in dat geval geen commissie.

4.4 De commissie zoals bedoeld in artikel 4.1 is voor als bedrijf aangesloten affiliates exclusief BTW en/of andere aanvullende kosten. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden berekend.

4.5 De registratie van bestellingen en transacties die wordt weergegeven op de website van Covee Sports, is bindend voor de affiliate.

4.6 Zodra een affiliate promotiemateriaal van Covee Sports in een website, e-mail of andere digitale drager heeft geplaatst geeft hij aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met door de Covee Sports aangegeven vergoeding en looptijd voor dit programma.

4.7 De betaling van de commissie zal plaatsvinden op het (Paypal)rekeningnummer dat de affiliate heeft aangegeven, op voorwaarde dat de affiliate geldig verkeer heeft gegenereerd en dat de gebruiker de bestelling/factuur volledig heeft betaald. Commissie bedragen van minder dan € 25 worden niet uitbetaald. In geval de commissie over een maand minder bedraagt dan € 25 zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag € 25 of meer bedraagt.

4.8 Betalingen aan de affiliate zullen rechtstreeks geschieden op de bankrekening van de affiliate. De affiliate moet op de website van Covee Sports specificeren hoe hij wenst te worden betaald en bijzonderheden verstrekken over zijn bankrekening met inbegrip van de naam en het filiaal van de bank, en het rekeningnummer van de affiliate.

4.9 Indien de betaling op (bank)rekeningen van affiliates in het buitenland dienen worden te verricht, zullen eventuele bankkosten voor betalingen naar het buitenland worden ingehouden op de betaling.

4.10 De totaal van de door de affiliate verdiende commissie, dat opgebouwd is via deelname aan de verschillende affiliate programma's, zal iedere maand, achteraf worden uitbetaald in euro's door Covee Sports.

4.11 Covee Sports is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de affiliate verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Covee Sports uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de affiliate.

4.12 De affiliate is verantwoordelijk voor de betalingen van alle eventuele belastingen en sociale lasten, die verschuldigd zijn op alle betalingen die door Covee Sports aan hem worden gedaan.

4.13 Niets in deze overeenkomst creëert of wordt geacht een partnership of betrekking van werkgever tot werknemer te creëren tussen Covee Sports en de affiliate.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1 De affiliate is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn site.

5.2 Covee Sports is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van de affiliate in verband met deelname aan het affiliate-programma, zoals - maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de Covee Sports site, en technische storingen.

5.3 De affiliate staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Covee Sports ter zake van alle aanspraken dienaangaande.

5.4 Covee Sports kan de prestaties van het affiliate-programma van Covee Sports of van de links naar de gelinkte websites niet garanderen noch waarborgen.

5.5 Covee Sports zal niet aansprakelijk zijn voor vergissingen in de implementatie van de links op de website van de affiliate of voor de functie van de links.

5.6 Affiliate zal te allen tijden Covee Sports verdedigen tegen en schadeloosstellen voor alle kosten, schades en rentes die voor Covee Sports kunnen ontstaan als een direct gevolg van claims van derde partijen tegen Covee Sports met betrekking tot incidenten, acties of nalatigheid gedurende of binnen de marge van de uitvoering van de opdracht, waarvoor Covee Sports tegenover affiliate niet aansprakelijk is conform deze voorwaarden.

5.7 Covee Sports kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in het affiliate-programma, onderbrekingen in de toegang tot het affiliate-programma, schendingen van de gegevens of verlies van gegevens die voorhanden zijn op het informatieverwerkingssysteem, gebreken in het beveiligingssysteem of virussen of andere schadelijke programmatuurcomponenten, die gebruikt worden voor het affiliate-programma van Covee Sports of voor schade die door virussen of componenten wordt veroorzaakt aan het affiliate-programma, de programmatuur van de affiliate en/of de website van de affiliate.

Artikel 6 - Intellectueel eigendom

6.1 Het auteursrecht (copyright) en ander intellectueel eigendom (inclusief de daarbij behorende rechten) aangaande rapporten, voorstellen en andere producten en/of diensten en/of documenten die ten gunste van affiliate zijn geproduceerd, zal te allen tijden bij Covee Sports of door Covee Sports ingeschakelde derde partijen (blijven) liggen. Alleen met de expliciete, schriftelijke toestemming van Covee Sports heeft affiliate het recht de hierboven genoemde producten en/of diensten en/of documenten te reproduceren of publiceren of deze te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd waren bij overhandiging door Covee Sports aan affiliate.

6.2 Het is affiliate niet toegestaan de bedoelde items in artikel 6.1 of de daarin beschreven informatie en know-how te openbaren of te overhandigen aan derden, tenzij Covee Sports hier vooraf specifiek en schriftelijk toestemming voor heeft verstrekt aan affiliate.

6.3 Het is affiliate niet toegestaan enig kenmerk inzake auteursrecht, handelsmerk, merknaam of ander intellectuele of industriële eigendomsrechten van de software, apparatuur of materialen te verwijderen of wijzigen, inclusief enig kenmerk inzake de vertrouwelijke aard van de software en de betreffende verplichting tot geheimhouding.

6.4 Indien affiliate nalatig of in verzuim is inzake de uitvoering zoals omschreven in artikel 6.1, is Covee Sports gerechtigd, op kosten van affiliate, alle items die eigendom zijn van Covee Sports terug te halen. Affiliate zal hierbij Covee Sports of door Covee Sports aangestelde derde partijen onherroepelijk nunc pro tunc toegang geven tot de locatie waar desbetreffende items zijn opgeslagen.

6.5 Affiliate garandeert - door het instemmen met een overeenkomst, waarin reproductie van enig item beschermd is bij intellectuele eigendomsrechten - dat er geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derde partijen. Affiliate zal Covee Sports vrijwaren van enige en alle consequenties, financieel of anderszins, die mogelijk het resultaat zijn van het kopiëren of reproduceren van enig zulk materiaal door Covee Sports in opdracht van affiliate.

6.6 Covee Sports bezit alle auteursrechten, handelsmerken, rechten van intellectuele eigendom, knowhow of alle andere rechten die verbonden zijn met het affiliate-programma of met de programmatuur die nodig is voor het affiliate-programma. De affiliate verkrijgt krachtens deze overeenkomst geen enkel recht of vergunning.

6.7 Bij overtreding van de voorwaarden zoals omschreven in artikel 6.1, 6.2 en/of 6.3, is affiliate een bedrag van € 50.000 verschuldigd aan Covee Sports voor elke overtreding, zonder dat daarvoor mededeling van het verzuim voor noodzakelijk is en zonder dat daarbij enige schade wordt toegebracht aan enige en alle andere rechten van Covee Sports inzake nakoming, ontbinding, bijkomende schades etc.

Artikel 7 - Geheimhouding

7.1 Voorafgaand aan, gedurende en na afronding van het afgesloten contract met Covee Sports, zal affiliate vereist zijn zich te onthouden van enige verklaring tegenover derde partijen of deze van enige informatie te voorzien met betrekking tot de door Covee Sports gebruikte methoden of aangeleverde gegevens, allen in de breedste zin des woords.

7.2 Indien affiliate op enige wijze in overtreding is op de voorwaarden gesteld in dit artikel, dan is affiliate een bedrag van € 50.000 verschuldigd aan Covee Sports voor elke overtreding, zonder dat hier berichtgeving van verzuim voor noodzakelijk is en zonder dat dit enige schade toebrengt aan alle andere rechten van Covee Sports met in achtneming van nakoming, ontbinding, bijkomende schades etc.

Artikel 8 - Beëindiging

8.1 Onverminderd haar overige rechten is Covee Sports te allen tijde gerechtigd om de affiliate overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. Affiliate zal in dergelijke gevallen Covee Sports kwijtschelden van enige claims door derde partijen en zal zich weerhouden van het claimen van enige vorm van compensatie van Covee Sports.

8.2 Zonder enige uitleg verschuldigd te zijn, is Covee Sports ertoe gerechtigd deze overeenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen en/of de affiliate het gebruik van het affiliate-programma van Covee Sports te ontzeggen indien:

De site van de affiliate naar oordeel van Covee Sports in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
De affiliate in het kader van het affiliate-programma onrechtmatig handelt jegens Covee Sports en/of derden;
Covee Sports op wiens affiliate-programma de affiliate heeft ingeschreven, de affiliate of de inhoud van zijn website in enig opzicht als ongeschikt beschouwen of indien zij niet zouden beantwoorden aan het commerciële concept van Covee Sports;
De affiliate tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel de affiliate op enige manier bedrieglijk of wederrechtelijk handelt of indien de affiliate kunstmatig verkeer naar gelinkte websites genereert of probeert te genereren, of indien de affiliate op enige andere manier een van de bepalingen van deze overeenkomst overtreedt;
De affiliate gedurende een periode van drie maanden geen verkeer heeft gegenereerd.
8.3 Indien de affiliateovereenkomst om welke reden dan ook is beëindigd:

worden de link(s) verbroken;
is Covee Sports gerechtigd om de toegang van de affiliate tot de website van Covee Sports te blokkeren;
kan de affiliate geen aanspraak (meer) maken op commissie;
zal de affiliate alle links en/of verstrekte materiaal door Covee Sports van haar site onmiddellijk verwijderen en of in leveren;
is de affiliate niet langer gerechtigd om de naam van Covee Sports te gebruiken.
8.4 Uitsluitend in het geval dat de affiliate overeenkomst is beëindigd in overeenstemming met artikel 8.1, zal de affiliate aanspraak kunnen maken op betaling van commissie ter zake van bestellingen en betalingen die zijn verricht vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4.

8.5 Indien Affiliate (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in artikel 3.15 bepaalde, verbeurt Affiliate, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 50.000,- (vijftigduizend euro), zulks onverminderd de overige rechten van Covee Sports, zoals het ontbinden van de overeenkomst of het vorderen van schadevergoeding.

8.6 Nieuwe gebruikers van Covee Sports worden beoordeeld op basis van aantal unieke gebruikers, doelgroep en profilering. Indien een website niet aan de gestelde criteria voldoet, kan de affiliate door Covee Sports uit het systeem worden verwijderd, zonder dat hiervoor toelichting noodzakelijk is.

Artikel 9 - Diversen

9.1 Covee Sports is te allen tijde gerechtigd om de voorwaarden te veranderen. Ingeval de gewijzigde voorwaarden voor de affiliate niet acceptabel zijn, is de affiliate gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Indien de affiliate niet binnen 14 dagen tot beëindiging van de overeenkomst overgaat, wordt de affiliate geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

10.1 Op deze voorwaarden en elke overeenkomst tussen Covee Sports en affiliate is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

10.2 Enige en alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen Covee Sports en affiliate mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, alsmede elk ander geschil, ter zake van of in verband met de overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal door de bevoegde rechter beslecht worden indien partijen hier onderling niet uitkomen.

10.3 Alle geschillen worden gebracht voor de ter zake competente rechter in het arrondissement waar Covee Sports kantoor houdt en/of statutair is gevestigd, één en ander tenzij de wet voor het betreffende geval dwingend een andere rechter voorschrijft en tenzij Covee Sports als eiser ervoor kiest de desbetreffende aangelegenheid te laten beslissen door een bevoegde rechtbank in het arrondissement waarin de affiliate kantoor houdt.

10.4 Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.