Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Covee Sports B.V., gevestigd te Papendrecht.
Versie geldig vanaf 01-01-2011.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Covee Sports B.V. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Covee Sports B.V

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Covee Sports B.V. behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Covee Sports B.V. erkend.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Aan de leveringsplicht van Covee Sports B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Covee Sports B.V. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk-, typ- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-, typ- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW, met uitzondering van de prijzen in de Wholesale-shop.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn geen retour heeft aangemaakt in zijn/haar klantprofiel op de website van Covee en de producten niet heeft geretourneerd, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering online in het klantprofiel een retourmelding aan te maken op de website van Covee Sports B.V. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer ontdaan zijn van verpakkingsmateriaal (kaartjes, plastic, etc), bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Covee Sports B.V. er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten en retourkosten aan de afnemer wordt gecrediteerd. Voor deze creditering geldt een maximum van €400,00 per bestelling. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op afstand (webshop) geleverde zaken.

4.3 Het herroepingsrecht en recht van ontbinding geldt niet voor: • goederen welke langer dan 7 werkdagen in bezit van de afnemer zijn • goederen afgenomen in de winkel te Papendrecht • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft • goederen die volgens specificaties van de consument zijn of worden vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, zoals bv. (club)kleding met logo’s en/of nummers • Afwijkende, niet-voorraadmaten die speciaal besteld moeten worden (o.a. groter dan XXL) • goederen die speciaal voor de afnemer besteld zijn.

4.4 Indien de goederen langer dan 7 dagen in bezit zijn van de klant kunnen ongewenste producten alleen geruild worden voor een ander product of worden geretourneerd voor een winkeltegoed. De termijn hiervoor is maximaal 21 dagen na aankoop. 

4.5 Als een bestelling door de Post teruggestuurd wordt naar Covee door een fout van de klant, bijvoorbeeld i.v.m. een verkeerd opgegeven adres of het niet aanwezig zijn bij aflevering, dan dient de klant dezelfde verzendkosten opnieuw te betalen voor het opnieuw opsturen van de bestelling. Artikelen die (terug)gestuurd worden naar Covee moeten altijd gefrankeerd worden. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd.Als de reden van het terugsturen een fout van Covee is, bijvoorbeeld een verkeerd geleverd product, dan worden de gemaakte kosten vergoed d.m.v. een credit of een uitbetaling. Ligt de fout bij de klant of moet er iets geruild worden, dan betaalt de klant de kosten voor het terugsturen naar Covee.

4.6 Bestellingen voor op maat gemaakte (custom) kleding, zoals bijvoorbeeld clubshirts, zijn definitief en kunnen derhalve niet meer gewijzigd of geannuleerd worden zodra de betaling is uitgevoerd.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Covee Sports B.V., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Covee Sports B.V. Covee Sports B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Covee Sports B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Covee Sports B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Covee Sports respecteert de door fabrikant of importeur opgelegde garantiebepalingen voor goederen die in Europa verkocht worden. Deze garantiebepalingen zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Covee Sports B.V.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Covee Sports B.V.) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Covee Sports B.V. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan Covee Sports B.V. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Covee Sports B.V. gegrond worden bevonden, zal Covee Sports B.V. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Covee Sports B.V. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Covee Sports B.V.) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Covee Sports B.V. gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Covee Sports B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Covee Sports B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Covee Sports B.V. in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Covee Sports B.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Covee Sports B.V. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 maanden na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Covee Sports B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Covee Sports B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Covee Sports B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Covee Sports B.V. en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Covee Sports B.V. op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Covee Sports B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

8.3 Alle bestellingen dienen te zijn betaald vóór levering.  Alleen aan zgn. Premium Clubs wordt de mogelijkheid geboden om op rekening geleverd te krijgen.

8.4 Teampagina's: Als een custom-made team artikel met clublogo is besteld (bijv. clubshirt/jas/hoodie) kan Covee het clublogo gebruiken om een teampagina van de betreffende club aan te maken op de website van Covee.  Covee is ten alle tijden eigenaar van deze pagina en reguleert het aanbod op deze pagina.  Covee verwelkomt input m.b.t. deze pagina’s, maar is niet gebonden daar gehoor aan te geven.
Reeds aangeleverde logo's en bestanden zijn gelinkt aan de teampagina's.  Het is niet mogelijk om een teampagina te verwijderen.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende specificaties, gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Covee Sports B.V. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Covee Sports B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers/vervoerders, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Covee Sports B.V. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Covee Sports B.V. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Covee Sports B.V. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Covee Sports B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Covee Sports B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Covee Sports B.V. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Covee Sports B.V. zolang de afnemer de vorderingen van Covee Sports B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Covee Sports B.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Covee Sports B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Covee Sports B.V. of een door Covee Sports B.V. aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Covee Sports B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Covee Sports B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Covee Sports B.V.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Covee Sports B.V. en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Papendrecht kennis, tenzij Covee Sports B.V. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.